ગઝલ-સુભાષિત

ગઝલ-સુભાષિત

Show:
Sort By:

કલમને ડાળખી ફૂટી

કલમનો નાનપણથી અને જડતો તેના નથી ‘ ક ’ અર્થો આમ. જ ચૂંટતાં સંભવ વાંચવાનો શોધવાની તો શીખી સાત છે કે ખૂ..

र 100.00