સામવેદ દર્શન

ભારતીય સંગીતની આ મહાનતાના મૂળ ક્યાં છે? સામવેદમાંં. ભારતીય સંગીત સામવેદમાંથી જન્મ્યું છે અન પોષણ પામ્યું છે. આ ઘટના દ્વારા પણ સામવેદની અને સામવેદના સામગામની મહત્તા સૂચિત થાય છે.

Media
Author ભાણદેવ
Publisher પ્રવિણ પ્રકાશન પ્રા લિ

Write a review

Please login or register to review

સામવેદ દર્શન

0 Product(s) Sold
  • र 185.00
  • Ex Tax: र 185.00